Huisleague reglement

Artikel 1. Van toepassing zijnde bepalingen

    1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Almere worden georganiseerd. Hierop zijn van toepassing de bepalingen van het Sportreglement van de NBF, tenzij in dit hoofdstuk anders aangegeven.

    2. Op de huisleagues zijn alle bepalingen van dit reglement van toepassing. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien en voorzover dit in of krachtens het bepaalde van dit huisleaguereglement is toegestaan.

    3. Eventuele aanvullende en/of uitvoeringsbepalingen, alsmede andere officiële mededelingen worden door of op gezag van de vereniging aan betrokkenen tijdig ter kennis gesteld via hun teamcaptains of rechtstreeks aan de betrokkenen zelf.


Artikel 2. Definitie league

    1. Elke huisleague bestaat uit een event en wordt gespeeld:
       a. in een of meerdere poules,
       b. op door het verenigingsbestuur vastgelegde speeldata en tijden,
       c. in bowlingcentrum Almere.


Artikel 3. Huisleague

    1. Een huisleague wordt gespeeld in de periode van 1 september tot 1 juni van een lopend speelseizoen.

    2. Er wordt elke week op dezelfde weekdag gespeeld. Uitzonderingen worden gemaakt voor nationale feest- en/of herdenkingsdagen en schoolvakanties.


Artikel 4. Deelname

    1. Deelname aan een huisleague is mogelijk voor alle senior- en junior-leden van Bowlingvereniging Almere.

    2. In geval van een single-event kan aan de betreffende huisleague alleen door individuele spelers worden deelgenomen. In geval van een team-event kan aan de betreffende huisleague alleen worden deelgenomen door teams, die uit het voor dat event vereiste aantal personen bestaat.

    3. De bepalingen in dit reglement ten aanzien van teams zijn van overeenkomstige toepassing op de individuele spelers in geval van een single event.

    4. Er kunnen per team niet minder spelers worden aangemeld dan het aantal, dat krachtens het event van de betreffende huisleague is voorgeschreven. Dit minimum aantal bedraagt vijf in geval van een five-men team event, vier in het geval van een four-men team event, drie in geval van een trio event en twee in geval van een double event.

    5. In geval van een team event kan per team naast het voor dat event vereiste aantal spelers een zelfde aantal (reserve)spelers worden aangemeld.

    6. Met spelers worden in dit reglement zowel vaste als reservespelers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Artikel 5. Teamaanmelding

    1. De aanmelding van een team voor een huisleague dient schriftelijk of op de door het bestuur aangegeven wijze te worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat van de vereniging, en wel vóór een door de vereniging vast te stellen datum, voor het begin van het speelseizoen.

    2. Tegelijk met de aanmelding van een team dienen de namen van de spelers in dat team te worden opgegeven, alsmede de teamcaptain en de teamnaam.

    3. Voor aanmelding van een team voor een huisleague dient gebruik te worden gemaakt van speciale door de vereniging daartoe aangegeven aanmeldingswijze.

    4. Een lid is speelgerechtigd, wanneer hij/zij bij aanvang van de league de financiële verplichtingen heeft voldaan en vermeld staat op het wedstrijdformulier. Dit tenzij het bestuur anders heeft meegedeeld.


Artikel 6. Reservespelers

    1. Reservespelers, die niet tegelijk met het team zijn aangemeld, kunnen gedurende het gehele speelseizoen worden aangemeld, door de teamcaptain. Aanmelding dient door de betrokken teamcaptain op de daartoe verstrekte aanmeldingsformulieren of op de door het bestuur aangewezen wijze te gebeuren. Speelgerechtigd zijn deze eerst een week na de aanmelding.

    2. Reservespelers kunnen slechts voor één team binnen een huisleague worden aangemeld.


Artikel 7. Aangemelde spelers

    1. Eenmaal voor een team aangemelde spelers blijven gedurende de gehele verdere huisleague voor dat team aangemeld en kunnen tijdens die huisleague niet meer voor een ander team binnen dezelfde huisleague worden aangemeld.

    2. Uitzonderingen op het bij het in lid 1 bepaalde kunnen gemaakt worden voor spelers, die nog niet voor het team, waarbij ze oorspronkelijk zijn aangemeld, hebben gespeeld.


Artikel 8. Wedstrijdverloop

    1. De wedstrijden van de huisleague worden gespeeld volgens het door het verenigingsbestuur opgestelde tijd- en baanschema.

    2. Er wordt gespeeld volgens het Amerikaans - of Europees Systeem.

    3. Er kan gespeeld worden scratch of volgens een handicapsysteem.

    4. Aan elke team is een ingooitijd toegestaan en wel voor aanvang van de eerste game. Na het verstrijken van de ingooitijd mogen geen ingooiballen meer op de wedstrijdbanen worden gegooid.


Artikel 9. Spelersruimte

    1. Het is anderen dan de spelers niet toegestaan zich in de spelersruimte te bevinden, hooguit een reservespeler of een coach per baan uitgezonderd.

    2. Onder spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met het looppad daarachter.

    3. Roken door spelers. Indien in een bowlingcentrum een algemeen rookverbod (dit geldt ook voor de "elektrische rookwaar") van kracht is, gaat dit voor op het onder a), gestelde.
       a. Het is de spelers verboden tijdens hun wedstrijd te roken.
       b. Onder wedstrijd wordt hier verstaan alle games die tegen een directe tegenstander gespeeld worden.


Toelichting: 

    1. Roken mag alleen in de daartoe aangewezen ruimte.

    2. De bij teamwedstrijden buiten de opstelling gelaten spelers(reserves) mogen tijdens de wedstrijd wel roken.

    3. Bij langdurige storingen kan de wedstrijdleider toestemming geven te roken.


Artikel 10. Voorrang bij het bowlen

    1. Wanneer een speler op het punt staat om op de approach te stappen ten einde aan zijn worp te beginnen:
       a. heeft hij voorrang op iedere andere speler van de baan direct links van hem, die tegelijkertijd op de approach wil stappen om aan zijn worp te beginnen;
       b. moet hij voorrang geven aan iedere andere speler van de baan direct rechts van hem, die tegelijkertijd op de approach wil stappen om aan zijn worp te beginnen.

    2. Een speler is verplicht voorrang te verlenen aan elke speler op de direct aangrenzende linker-en/of rechterbaan, die al aan zijn worp begonnen is of die al eerder op de approach klaarstond om aan zijn worp te beginnen. De eerstbedoelde speler moet in dit geval voor de approach wachten tot de speler rechts of links van hem zijn worp heeft voltooid.

    3. Een speler is verplicht na elke worp de approach zo spoedig mogelijk te verlaten en deze vrij te maken voor andere spelers.


Artikel 11. Slow (langzaam) bowlen

    1. Er mag geen ongegronde vertraging ontstaan bij het begin noch in de voortgang van enige game of serie.


Artikel 12. Opstelling

    1. Buiten de opstelling gelaten spelers kunnen na iedere game worden ingezet. De teamcaptain dient hiervan terstond melding te maken aan de teamcaptain van de tegenpartij.

    2. Vervanging van een speler tijdens een game is toegestaan, wanneer de te vervangen speler duidelijk niet meer in staat is om normaal verder te spelen.

    3. De individuele score in kwestie wordt aan geen van beide spelers toegekend en kan ook niet in aanmerking komen als bijzonder sportresultaat, Indien er volgens een handicapsysteem gespeeld wordt, dan moet voor de bepaling van de handicap van die betreffende game uitgegaan worden van het hoogste gemiddelde van de twee betrokken spelers. De tijdens een game vervangen speler kan de gehele speeldag niet meer worden opgesteld.


Artikel 13. Te laat aanwezig

    1. Een speler/of team, die/dat te laat speelgereed op de baan staat, kan als hij/het voor aanvang van het 3e frame in de spelersruimte aanwezig is, de betreffende game nog meespelen. De nog niet gespeelde frames moeten direct worden ingehaald.


Artikel 14. Niet opgekomen team

    1. Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd, als bij aanvang van het 3e frame het team met minder spelers is dan het hierna te noemen minimum (gebaseerd op formule 50% plus 1, m.u.v. double en single event). Het minimum aantal is in geval van een five-men event op drie, bij four-men of trio event twee en double event op één gesteld.

    2. Elke game, waarbij een team als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt voor dat team vervallen verklaard. Met zo een game kunnen geen wedstrijdpunten worden behaald.

    3. Het is de aanwezige spelers van een niet-opgekomen team toegestaan:
       a. om de betreffende game(s), die voor het eigen team vervallen is (zijn) verklaard, toch te spelen volgens het oorspronkelijke tijd- en baanschema.
       b. Indien te laat aanwezig, van de tegenstander hebben allen de derde frame gespeeld, kan de te late aanwezige(n) meespelen vanaf het frame, waarmee de tegenpartij bezig is. Door de te laat aanwezige(n) wordt voor de aan dit frame voorafgaande frames als score 0 (nul) genoteerd. De aldus behaalde scores zijn wel geldig, maar tellen alleen mee voor het individuele klassement.

    4. De tegenstander van een niet opgekomen team speelt tegen de blindscore van de spelers met de meest gespeelde games conform Artikel 16 een en ander met in acht name van het gestelde in Artikel 14, sub 3a.

    5. Het niet opgekomen team ontvangt reglementair geen wedstrijdpunten; het opgekomen team verdient alleen punten indien hoger gescoord wordt dan de blindscore.


Artikel 15. Niet uitspelen game

    1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daartoe niet in staat is vanwege een blessure, of vanwege een niet voorziene noodtoestand en voor deze speler is geen speelgerechtigde vervanger voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde frames plus 9 pins voor elke nog niet gespeelde frame. Dit geldt niet voor opvolgende games.

    2. Wanneer een speler geheel uit vrije wil een game niet uitspeelt, dan mag deze speler tijdens deze game niet vervangen worden en telt voor die game alleen de score over de reeds gespeelde frames.


Artikel 16. Blindscore

    1. Wanneer een team incompleet is, maar wel als opgekomen wordt beschouwd, dan wordt voor de ontbrekende speler(s) een blindscore genoteerd.

    2. De blindscore is de niet opgekomen spe(e)l(st)er met meest gespeelde aantal games. Indien er meerderen met zelfde aantal games zijn, dan wordt die met het hoogste gemiddelde genomen. Op dit gemiddelde wordt 15 punten in mindering gebracht.


Artikel 17. Onderbroken game

    1. Wanneer het in geval van een onderbroken game, als bedoeld in artikel 223 van het NBF-sportreglement niet mogelijk of redelijk is de betreffende game(s) te spelen of verder te spelen op dezelfde speeldag, dan wordt (worden) de betreffende game(s) gespeeld of verder gespeeld op een door het wedstrijdsecretariaat vast te stellen datum en tijdstip (dit in overleg met de betrokken teamcaptains).

    2. Het over of verder spelen van een game of games dient voor de volgende speeldag plaats te vinden.

    3. Bij calamiteiten (geen vakantie) voorziet artikel 32 van dit reglement.


Artikel 18. Score notatie en wedstrijdformulier

    1. Behoudens het noteren van de score overeenkomstig artikel 205 van het NBF-sportreglement worden de scores van de gespeelde games voorts per wedstrijd genoteerd op een daarvoor door het wedstrijdsecretariaat uitgereikt wedstrijdformulier.

    2. Het wedstrijdformulier dient door beide betrokken teamcaptains voor akkoord te worden ondertekend en onmiddellijk na afloop van de wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat te worden overhandigd.

    3. Door het wedstrijdsecretariaat kunnen de gegevens op het wedstrijdformulier worden veranderd, wanneer een duidelijke fout is gemaakt bij het invullen, of wanneer een onjuiste optelling is gemaakt. Wanneer deze verandering door het wedstrijdsecretariaat wordt aangebracht, stelt deze de betrokken teamcaptains daarvan direct in kennis.


Wedstrijden en wedstrijdpunten


Artikel 19. Aantal Games

    1. Per wedstrijd worden er 4 games gespeeld.

    2. In geval van een single-event, double-event of trio-event kunnen er meer dan 4 games gespeeld worden.


Artikel 20. Wedstrijdvorm

    1. In de huisleague worden wedstrijden gespeeld tegen een directe tegenstander.

    2. Elk team speelt een gelijk aantal wedstrijden tegen elk ander team in de betreffende huisleague.

    3. Verder kunnen er ook, bijvoorbeeld in geval van een oneven aantal teams, wedstrijden gespeeld worden tegen een blindscore. Deze blindscore bedraagt het eigen teamgemiddelde van de per game spelenden.


Artikel 21. Wedstrijdpunten

    1. Voor het winnen van een game uit een wedstrijd, alsmede voor het winnen van de gehele wedstrijd, worden wedstrijdpunten toegekend.

    2. Per gewonnen game wordt één wedstrijdpunt toegekend, per gewonnen game per team 2 wedstrijdpunten en voorts worden per gewonnen wedstrijd twee wedstrijdpunten toegekend. Een game wordt als gewonnen beschouwd, wanneer de score van die game hoger is, dan de score van de betreffende game van de tegenstander. Hetzelfde geldt voor een gewonnen wedstrijd.

    3. Bij gelijk eindigen per game of per wedstrijd wordt het (de) betreffende wedstrijdpunt(en) gedeeld.


Artikel 22. Geen wedstrijdpunten

    1. Een team, dat gedurende de gehele wedstrijd als niet opgekomen wordt beschouwd, kan geen enkel wedstrijdpunt behalen.


Artikel 23. Scoreverwerking

    1. Door het wedstrijdsecretariaat worden de behaalde wedstrijdpunten berekend en bekendgemaakt.

    2. Indien later mocht blijken, dat de behaalde pinfall per game of over de wedstrijd van een of meer teams een wijziging zou behoeven, dan geschiedt dat alsnog, en wordt zonodig dienovereenkomstig de toekenning van wedstrijdpunten per game of per wedstrijd aangepast.


Kampioenschap, wisselbeker en prijzen


Artikel 24. Team-kampioen

    1. Kampioen van een huisleague is dat team, dat aan het eind van de huisleague de meeste wedstrijdpunten heeft behaald.

    2. Bij gelijk eindigen van een of meerdere teams geldt, dat het team met de hoogste pinfall de hoogste positie toegewezen krijgt. In geval er volgens een handicapsysteem gespeeld wordt, geldt hier de totale pinfall inclusief handicap.


Artikel 25. Wisselbeker

    1. Het team, dat kampioen van een huisleague wordt, heeft recht op een wisselbeker. Het team krijgt gedurende één jaar deze wisselbeker in bruikleen.

    2. Een team dat gedurende drie opeenvolgende huisleagues, onder dezelfde teamnaam, kampioen wordt, krijgt de wisselbeker definitief in zijn bezit.

    3. Een team dat gedurende drie opeenvolgende huisleagues, onder verschillende teamnamen, maar met het merendeel dezelfde spelers, kampioen wordt, krijgt de wisselbeker definitief in zijn bezit.

    4. Een team dat in totaal vijf maal kampioen van een huisleagues wordt, krijgt de wisselbeker definitief in zijn bezit. Op deze bepaling is eveneens lid 2 en lid 3 van dit artikel van toepassing.


Artikel 26. Individueel-kampioen

    1. In het individuele klassement (scratch) komen de eerste drie geëindigde spelers in aanmerking voor een persoonlijke herinnering.

    2. >Lid 1 van dit artikel geldt voor elk ingesteld individuele klassement.

    3. Ten aanzien van lid 1 en lid 2 van dit artikel geldt dat de spelers 2/3 van het aantal te spelen games gespeeld moeten hebben.

    4. Verder kan het verenigingsbestuur nog extra prijzen instellen voor de hoogste game en de hoogste serie. Voor deze extra prijzen geldt geen minimum aantal te spelen games, zoals gesteld in lid 3 van dit artikel.


Recht op een plaats, teamnaam en teamcaptain


Artikel 27. Recht op teamplaats

    1. Een team behoudt het recht op een plaats in een huisleague, als het merendeel van de spelers zich in de direct daaropvolgende huisleague weer voor datzelfde team aanmeldt.


Artikel 28. Teamnaam

    1. Een team speelt in een huisleague onder een naam, die dit team duidelijk onderscheidt van andere teams uit de huisleagues.

    2. Deze naam mag de aanduiding van een sponsor zijn.

    3. Een team mag gedurende een huisleague slechts éénmaal van naam veranderen.


Artikel 29. Teamcaptain

    1. Tegelijk met de aanmelding van een team voor een huisleague dient te worden opgegeven wie van de spelers gedurende de gehele huisleague als teamcaptain zal optreden.

    2. Wanneer de teamcaptain op een speeldag niet aanwezig is, dan treedt een andere speler uit dat team op als vervangend teamcaptain en dient dit als zodanig bij het begin van de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat bekend te worden gemaakt.

    3. De teamcaptain is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van de spelers uit het team gedurende een wedstrijd. De teamcaptain draagt er zorg voor, dat hij en zijn teamgenoten in alles zullen meewerken om elke speeldag zo correct mogelijk te laten verlopen.


Protesten en wedstrijdsecretariaat


Artikel 30. Protest

    1. Protesten kunnen alleen door de teamcaptain worden ingediend.
Bij een geschil (met baancommissaris) kunnen deze op de achterkant van het wedstrijdformulier worden vermeld.


Artikel 31. Wijze van indiening en behandeling

    1. Protesten, die het directe spel- en scoreverloop betreffen, dienen mondeling te worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat.

    2. Deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elke geval 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan. Doet de aanleiding voor een protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van die game worden ingediend.

    3. Het wedstrijdsecretariaat stelt de teamcaptain van de tegenpartij en/of andere betrokken teamcaptains van het ingediende protest in kennis.

    4. Naar aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt het wedstrijdsecretariaat aan de hand van het huisleaguereglement en het NBF-sportreglement, eventueel in overleg met het verenigingsbestuur, een beslissing, welke direct wordt medegedeeld aan de betrokken teamcaptain(s). Dit besluit is, mits niet in strijd met genoemde reglementen, bindend.


Artikel 32. Wedstrijdsecretariaat

    1. Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor het goede verloop van de speeldag en handelt in verband hiermee de haar opgedragen administratieve en financiële werkzaamheden af.

    2. Het wedstrijdsecretariaat wordt door het bestuur van de vereniging aangewezen.


Artikel 33. Wangedrag

    1. Bij constatering van wangedrag of vals spelen tegenover mede bowlers, baan commissarissen of meubilair, krijgt het misdragende lid één waarschuwing.

    2. Bij constatering van een tweede misdraging word het betreffende lid vriendelijk doch dringend verzocht zich van de baan te verwijderen en wordt uitgesloten van verdere competitie die league avond.

    3. Bij weigering van het lid om van de baan te gaan worden alle scores van het betreffende lid niet mee geteld die league avond en zullen dus niet mee tellen voor de punten en het pas gemiddelde.

    4. Nadien zal er met het betreffende lid een gesprek plaatsvinden om deze situaties te voorkomen of verdere sancties mede te delen.


Financiën en slotbepalingen


Artikel 34. Financiële verplichting

    1. Bij aanmelding van een team voor een huisleague kan een bedrag aan organisatiekosten verlangd worden (zie aankondiging: Aanmelding teams voor een huisleague).

    2. Voor elke speeldag van een huisleague is elk team of speler een door het verenigingsbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd, bestaande uit baanhuur en leaguegelden.

    3. Dit bedrag dient als team of per speler voldaan te worden vóór de eerste van elke maand via overmaking op de rekening van de BVA (NL21 INGB 0007 1076 08). Het betaalschema wordt door de BVA ruim voor aanvang van de leagues aan alle aan de league(s) deelnemende spelers gezonden.

    4. Een team / speler is alléén speelgerechtigd, als het verschuldigde banengeld voor de bewuste speelmaand is voldaan, zoals in artikel 3 vermeld.

Volledigheidshalve: indien niet tijdig betaald, is men niet speelgerechtigd.

    5. De spelers van een team van een huisleague zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bedoeld worden.

    6. Eveneens geldt het bepaalde in artikel 4, de leden 5 en 6 van de statuten.